Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификации на имот

 
 
 
 
Продажба:
Земјиште:
Share on Facebook
Tweet
Share On Google Plus
Share On Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плац во населба Илинден 14935м2.

Можност за градење 9925м2 П+2 ката.

Намена на градбата Г2 лесна и незагадувањка индустрија со компатибилни класи на намена Г3 сервиси, Г4 стоваришта, Д2 заштитно и Д1 парковско зеленило